Novinky

NOVINKY Z POSLEDNÝCH DNÍ

Od začiatku júna prebieha v Španej Doline posledná fáza reštaurovania a obnovy barokového organa Martina Podkonického z roku 1751. Slávnostná inaugurácia obnoveného organa je plánovaná na sobotu 27. júla 2019. Tento termín si už môžete ceruzkami poznačiť do Vašich kalendárov. V najbližších dňoch termín potvrdím, a budete si ho môcť zvýrazniť aj večným perom.
 
INTONOVANIE BAROKOVÉHO PÍŠŤALOVÉHO FONDU
 

Rukami organára a intonéra Josefa Brachtla prechádza v týchto dňoch každá z takmer 500 zreštaurovaných barokových píšťal Martina Podkonického. V Španej Doline v tomto čase prebieha vysoko odborná, špecifická a umelecká práca intonovania píšťal. Intonér zreštaurovaným píšťalám vpečaťuje svojou majstrovskou prácou ich výsledný zvuk. Píšťaly pozostávajú z extrémne kvalitného a vzácneho organového kovu. Ide o zliatinu olova a cínu, s prídavkom medi. Drevené píšťaly zas pozostávajú zo smrekového dreva. Majster Podkonický nešetril. Píšťalový materiál však môže byť ešte starší. Podľa záznamov pochádza zo staršieho renesančného organa, ktorý bol predchodcom súčasného zachovaného barokového organa. Majster Podkonický zrejme pôvodné píšťaly roztopil a vytvoril tie, ktoré máme v organe dodnes. Na píšťalách sa tiež zachovalo jeho rukopisné označenie názvov jednotlivých registrov. O všetkom robíme podrobnú fotodokumentáciu, takže si nájdené vzácnosti, ukryté po reštaurovaní opäť v organe, budete môcť prezrieť. Niekoľko málo z píšťal by dokonca mohlo byť zachovaných z pôvodného renesančného organa v Španej Doline, ktorý predchádzal súčasnému barokovému organu. Líšia sa totiž tvarom a tzv. labiovaním (vyhotovením lábia píšťaly – miesta z ktorého vychádza z píšťaly zvuk). Všetko dokumentujeme.   

ČERSTVÉ FOTOGRAFIE Z VÝROBY NOVÉHO HRACIEHO STOLA A REŠTAUROVANIA BAROKOVEJ MECHOVEJ SÚSTAVY (ORGANÁRSKA DIELŇA KÁNSKY – BRACHTL, KRNOV)

Otázka hracieho stola, hoci sa nezachovala jeho pôvodná originálna podoba, je jednou z dôležitých otázok pri obnove organa v Španej Doline. Na základe
dendrochronologického výskumu sme zistili, že organ v Španej Doline ako prvý zdokumentovaný organ na Slovensku mal samostatný hrací stôl. Organ v Španej
Doline tak prepisuje históriu v učebniciach organológie. Doposiaľ prvý samostatný hrací stôl, ktorý nebol vbudovaný do skrine organa pochádza z roku 1783 a nachádza sa v barokovom organe v trnavskej bazilike sv. Mikuláša. Dendrochronologický výskum dokázal, že hrací stôl v Španej Doline bol naozaj samostatný a organ Martina Podkonického tak okrem svojho už teraz jedinečného postavenia autentického pamätníka slovenského barokového
organárstva získal aj jednoznačné prvenstvo svojho autora v pokrokovom myslení a staviteľstve organov. Hrací stôl organav Španej Doline pochádza z roku 1751, teda je o 32 rokov starší ako dosiaľ prvý zdokumentovaný samostatný hrací stôl v Trnave.

Vo veži kostola sme tiež objavili torzo pôvodných barokových mechov majstra Martina Podkonického. Ide o naozaj pôsobivý nález. Mechy totiž nezodpovedajú typickým charakterom barokových mechov slovenského organárstva. Nejde o typické klinové mechy baroka, ale o špecifickú podobu mechov, skôr typickú pre francúzske barokové organárstvo. Majster Podkonický sa v Španej Doline naozaj vyznamenal pokrokovou prácou a netradičnym spracovaním.

6.10.2018

V sobotu 6.10. sa konali obnovovacie a upratovacie práce v našom špaňodolinskom kostole Premenia Pána. Spolu so šikovnými pomocníkmi sa nám podarilo odstrániť neštýlove a drevokazným hmyzom napadnuté pódium na chóre, pri historickom organe Martina Podkonického. Drevokazný hmyz z tohto dreva totiž napádal aj historickú skriňu nášho unikátneho organa z roku 1751. Odkryli sme tak pôvodnú dubovú barokovú podlahu, ktorá je zachovalá a nevyžaduje si okrem ošetrenia proti drevokaznému hmyzu žiadne špeciálne zásahy. Pôvodná podlaha bola značne znečistená desiatkami rokov sa hromadiacou špinou a prachom. My, pracovníci, sme sa poctivo nadreli. Okrem týchto prác sme previedli aj upratovacie práce v celom kostole, ale aj v areály. Ďakujem všetkým, ktorý nám pomohli: pani starostke, ktorá nás vybavila všetkým potrebným upratovacím náčiním, Igorovi z Harmanca, Marianovi z Uľmanky, a špaňodolinským ženičkám Martuške, Dominike s manželom a ešte dvom milým paniam (blondínka – si Valika a tmavovláska z Bratislavy), ktorých meno som zabudol, a pani Anke, ktorá nás zásobila ako správna kuchárka vynikajúcimi koláčmi. Kostolík a chór sú teraz o čosi krajšie. Hurá!

28.8.2018

V tychto dňoch prebiehajú dalšie práce na obnove nášho organa. V priebehu nasledujúcich dvoch dní dochádza k čisteniu vnútorných priestorov organovej skrine. Na sokli organovej skrine sa nachádza nepôvodná vrstva šelaku, pod ktorou je nanesená vrstva pentalidolu, ktorý je chemickou látkou zdraviu škodlivou. Pentalidol slúžil k ochrane dreva pre drevokazným hmyzom a hubami. Pozostáva však z chemických látok (DDT), ktoré sú dnes už zakázané.

Okrem týchto prác však dnes došlo aj k ďalšiemu veľkému objavu. Pri výpadku elektriny a následnom hľadaní hlavného ističa sme celkom neplánovane v kope šrotu na padláši vo veži kostola objavili torzo pôvodných barokových mechov majstra Martina Podkonického. Ide o naozaj pôsobivý nález. Mechy totiž nezodpovedajú typickým charakterom barokových mechov slovenského organárstva. Nejde o typické klinové mechy baroka, ale o špecifickú podobu mechov, skôr typickú pre francúzske barokové organárstvo. Majster Podkonický sa v Španej Doline naozaj vyznamenal (!) pokrokovou prácou a netradičnym spracovaním. Na fotografii je tiež vyobrazené, že časť týchto vzácnych mechov naši predkovia použili ako dvere vo veži. Otvory na týchto dverách, ktoré sú upchaté, slúžili ako vzduchovody mechu. Naši predkovia ani len netušili, akú veľkú cenu bude mať pre nás tento barokový skvost. Vďaka Bohu za výpadok elektriny! Vďaka tomu upúšťame od pôvodnej vízie skonštruovať všeobecné klinové mechy typické pre slovenské barokové organárstvo a púšťame sa do obnovy a reštaurovania nájdených mechov majstra Podkonického. Španodolinský organ neprestáva prekvapovať. Na padláš sa ešte určite vrátime.

8.8.2018

Pri obnove organových dielov v jeho dielni bol nájdený štítok s rukopisom Martina Podkonického, ktorý dosvedčuje, že organ pochádza z jeho dielne.

Nástroj v Španej Doline postavil majster Martin Podkonický v roku 1751. Martin Podkonický (1709-1771) patril medzi najvýznamnejších organárov neskorého baroka na strednom Slovensku. Staval nástroje aj na Orave a v Maďarsku. Vyučil sa v Banskej Bystrici u Daniela Valachyho st.. Od roku 1730 pracoval samostatne. Nie je uvedené u ktorého organára sa vyučil jeho majster Valachy, ale podľa dochovaných nástrojov je jasný rakúsky (juhonemecký) vplyv. Práca Podkonického podľa nástroja na Španej Doline bola vysokých umeleckých i remeslných kvalít, porovnateľná s najlepšími v Rakúsku.

Predkovia Martina Podkonického pochádzali pravdepodobne z Podkoníc neďaleko Banskej Bystrice. Toto priezvisko sa vyskytlo v druhej polovici 17. stor. aj v Kremnici a v Banskej Bystrici sa vyskytuje dodnes. Pre medzery v matrikách nepoznáme presný dátum jeho narodenia, no vieme však, že bol pochovaný 13. marca 1771 vo veku 62 rokov. Bol pochovaný v Banskej Bystrici: „Martinus Potkonitzki, Waldburger, Orgelbauer und Instrumentenmacher“ , podľa informácii by mal byť Podkonický pochovaný na evanjelickom cintoríne v Radvani.

Rukopis Martina Podkonického

11.7.2018

V týchto dňoch sa projekt obnovy a záchrany špaňodolinského organa naplno rozbehol. Na základe rozhodnutí kompetentných úradov bolo vydané konečné povolenie na jeho obnovu a vývoz do zahraničia, kde bude v reštaurátorských a organárskych dielňach Jaromíra Kánskeho a Josefa Brachtla  dôkladne obnovený jeho historicky vzácny píšťalový fond. Po viac ako štyroch mesiacoch od výhry špaňodolinského organa v hlasovacej súťaži Nadácie VÚB, ktorá poskytla grant vo výške 30 000 EUR, môže byť neskorobarokový skvost slovenského organárstva odborne obnovený a zachránený pre ďalšie generácie.

Demontážou sa začala prvá fáza záchrany organa majstra Martina Podkonického z roku 1751. Jednotlivé diely boli starostlivo odobraté z organovej skrine a balené do špeciálnych prepravných boxov. Po 260 rokoch od skonštruovania organa možno povedať, že ide o prvú poriadnu obnovu so snahou o návrat k pôvodnej idey Martina Podkonického z roku 1751. Historický píšťalový fond organa, ktorý pochádza pravdepodobne z cínu predchádzajúceho ešte staršieho špaňodolinského organa, vzdušnice, píšťalnice a hracia traktúra boli koncom tohto pracovného týždňa prevezené do Krnova v Českej Republike. V reštaurátorských dielňach pánov Kánskeho a Brachtla budú tieto komponenty odborne a dôkladne obnovované. Hovorí reštaurátor a organár Jaromír Kánsky: “My budeme robiť obnovu toho zvuku nástroja, aby znel veľmi podobne, ako znel v dobe vzniku v 18. storočí. A potom budeme robiť nové mechy ako kópiu mechov 18. storočia, to je zásobovanie vzduchom. A následne obnovíme traktúru, ktorá je zariadením na ovládanie píšťal organistom. V druhej fáze bude obnovený hrací stôl, ako replika neskorobarokového hracieho stola.” 

Práve obnova hracieho stola je jednou z dôležitých otázok pri obnove organa v Španej Doline. Možnosti sú totiž dve: alebo bol hrací stôl organa vbudovaný do organovej skrine, alebo sa v Španej Doline nachádzal samostatný hrací stôl tak, ako ho poznáme dnes.  Možné však je, že organ mal, v tom prípade iste ako jeden z prvých na Slovensku, samostatný hrací stôl. Organ v Španej Doline by tak prepísal históriu v učebniciach organológie. Doposiaľ prvý samostatný hrací stôl, ktorý nebol vbudovaný do skrine organa pochádza z roku 1783 a nachádza sa v barokovom organe v trnavskej bazilike sv. Mikuláša. Ak by dendrochronologický výskum dokázal, že hrací stôl v Španej Doline bol naozaj samostatný, organ Martina Podkonického by okrem svojho už teraz jedinečného postavenia autentického pamätníka slovenského barokového organárstva získal aj jednoznačné prvenstvo svojho autora v pokrokovom myslení a staviteľstve organov.

Organ v Španej Doline je jedným z mála takmer kompletne zachovaných barokových organov z polovice 18. storočia na Slovensku.  Nepôvodné sú v podstate len hrací stôl a mechy. Tieto dva prvky nebude problém nahradiť štýlovými kópiami. Píšťalový fond je takmer  kompletne zachovaný. Z celkového počtu 559 píšťal (433 manuál, 126 pedál) je 509 pôvodných, čo predstavuje 91, 0555 %. 

Výsledným prínosom obnovy organa bude obnovenie nástroja z polovice 18. storočia v  jeho zvukovej  i výtvarnej rovine a zároveň dosiahnutie na Slovensku ojedinelej symbiózy audiovizuálnej pamiatky s pôvodným barokovým mobiliárom chrámu. Nástroj bude môcť byť opäť plnohodnotne využívaný nie len na liturgické účely, no hlavne v rámci organového festivalu s  možnosťou interpretácie organovej literatúry najmä z obdobia baroka.Obnovenú pamiatku bude možné prezentovať i vďaka kvalitným zvukovým nahrávkam na CD nosičoch, v interpretácii renomovaných organistov.